طراحی لوگو تصویری

طراحی لوگو تصویری


Project Description

نوع پروژه:

طراحی لوگو تصویری

توضیحات پروژه:

با توجه به فعالیت شرکت در زمینه راه سازی – جاده سازی و ساختمان در طراحی لوگوی آن از تصاویر ساختمان و جاده برای نشان دادن شرح کار موسسه و رابطه مستقیم با نوع  کار مربوطه استفاده شده است .

ایده پرداز و طراح:

سارا فریدونی