منو

© 2017 - Pan Advertising.
    Instagram - Telegram
0
مشاوره و فروش سازمانی

مشاوره و فروش سازمانی

تفکر مشاوره فروش در ایران از حالت بسته و ملال آور به یک بازی برد – برد تبدیل شده است و دلیل آن افزایش خرد جمعی و ارتقا سطح علمی مدیران و خریداران وابسته در سبک خرید سازمانی است .

مجتمع چاپ و تبلیغات پان با خطی مشی قرار دادن اصول مدیریت فروش حرفه ایی همواره توانسته است با ایجاد ارزش برای مشتری و اراوه مشاوره مناسب به مشتری با استفاده از ساختار سازمانی فروش چالاک و سازگار ، وفاداری مشتریان سازمان ها و ادارات را کسب نماید

مشاوره فر وش سازمانی در مجتمع چاپ و تبلیغات پان شامل نو آوری ، تکنولوژی و رهبری مناسبی است که فرآیند فروش را از حالت فرماندهی به مربیگیری تبدیل کرده است .

کلمه مورد نظر را بنویسید و Enter بزنید

سبد خرید