منو

© 2017 - Pan Advertising.
    Instagram - Telegram
0
نمایشگاه دائمی چاپ و تبلیغات

نمایشگاه دائمی چاپ و تبلیغات

این نمایشگاه در کنار مشاورین تبلیغات مجتمع توانسته است تا راهنمای مناسبی در تصمیم گیری و انتخاب نوع خدمات چاپی و هدایای تبلیغاتی مورد استفاده برای کلیه ادارات ، موسسات و فروشگاه ها باشد .

از خدمات ارائه شده در این بخش می توان چنین نام برد :

مشاوره در طراحی و تولید انواع محصولات چاپی

مشاوره در انتخاب هدفمند انواع هدایای تبلیغاتی

تولید و توزیع انواع سالنامه ساده و اختصاصی در جنوب کشور

نمایشگاه دائمی چاپ و تبلیغات

کلمه مورد نظر را بنویسید و Enter بزنید

سبد خرید